Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Dbamy o to, aby miejsca pracy we wszystkich lokalizacjach firmy McBride były bezpieczne. Nieustannie dokładamy starań, aby nasze działania biznesowe były podejmowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oraz aby wszyscy pracownicy uczestniczyli w opracowywaniu, promowaniu i utrzymywaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników, osób odwiedzających i całego społeczeństwa.

Systemy, które stosujemy, oparte są zarówno na wymogach prawnych, jak i na wewnętrznej polityce firmy. Zakłady położone w Europie działają w ramach systemu OHSAS 18001 lub jego odpowiednikach. W momencie przejmowania przedsiębiorstw w przypadku stwierdzenia braku odpowiednich systemów, prowadzoną w nich działalność dostosowujemy do naszych standardów.

Dysponujemy kompleksowymi wewnętrznymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem, do których zalicza się m.in. tworzenie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, weryfikację zgodności z przepisami, ocenę ryzyka, plany działania poszczególnych zakładów, audyty bezpieczeństwa, szkolenia, formalne dochodzenie przyczyn wypadków oraz świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia pracowników.

Zakłady ściśle współpracują z lokalnymi inspektorami, którzy przeprowadzają regularne wizyty kontrolne w celu zaplanowania audytów zgodności i ustalenia priorytetów. Nasze zakłady wspólnie z władzami lokalnymi przeprowadzają podstawowe ćwiczenia testujące plany działania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej. Są to użyteczne ćwiczenia edukacyjne przeznaczone dla wszystkich interesariuszy, które stanowią wsparcie dla opracowanych dla każdego zakładu planów usuwania skutków awarii.

Działalność charytatywna i społeczność

Firma McBride stara się odgrywać aktywną rolę w lokalnych społecznościach, w których prowadzi działalność. Oprócz oferowania możliwości zatrudnienia staramy się wnosić pozytywny wkład w rozwój tych społeczności, tak aby budować wartość firmy i zyskiwać reputację dobrego sąsiada i pracodawcy.

Wspieramy działania poprawiające społeczny dobrobyt i generujące fundusze dla wybranych przez nas organizacji charytatywnych zajmujących się walką z rakiem. W latach 2018–2019 wsparliśmy finansowo wiele działań, w tym:

Bieg Manchester 10k

Bieg Manchester 10k

Wielu z naszych brytyjskich kolegów z branży handlowej pobiegło wspólnie w biegu „Manchester 10k”, aby wesprzeć wybraną organizację charytatywną zajmującą się walką z rakiem. Zorganizowali oni także quiz pubowy, aby zaangażować w ten projekt więcej pracowników.

Think Pink

Think Pink

Nasz zakład w Estaimpuis był organizatorem i uczestnikiem wielu działań mających na celu zbieranie funduszy na rzecz organizacji Think Pink. Think Pink to organizacja, która zajmuje się promocją, zwiększaniem świadomości i przekazywaniem informacji w zakresie badań naukowych ukierunkowanych na raka piersi. W celu zebrania funduszy na rzecz Think Pink wielu z naszych współpracowników wzięło udział w lokalnych zawodach biegowych, zaczęło dojeżdżać do pracy rowerem bądź uczestniczyło w projekcie „10K steps”.

In Kind Direct

In Kind Direct

W Wielkiej Brytanii przekazujemy darowizny produktów do prania i zmywania naczyń organizacji In Kind Direct. Organizacja rozprowadza towary do małych, lokalnych grup charytatywnych na terenie całej Wielkiej Brytanii. In Kind Direct ułatwia producentom i sprzedawcom detalicznym przekazywanie nadwyżek asortymentu grupom wolontariackim. Dzięki temu mogą oni odnotowywać oszczędności z tytułu mniejszych kosztów bieżących, a tym samym zapewniać lepszą obsługę.

Więcej informacji podano w Raporcie rocznym w sekcji dotyczącej zadań biznesowych.