Nasze główne priorytety to:

Cel w sferze zarządzania

Cel w sferze zarządzania

Zależy nam na tym, aby nasz wspólny cel i wartości były podstawą dla naszej strategii, podejmowania decyzji i relacji z interesariuszami oraz nadawały kształt naszej kulturze.

Jakość organu zarządzającego

Jakość organu zarządzającego

Zarząd, wspierany przez komitety, jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób firma jest prowadzona i kontrolowana. Jego obowiązki obejmują dbanie o długotrwały sukces firmy, wyznaczanie jej celów strategicznych, wspieranie kierownictwa w realizacji zadań strategicznych, nadzór nad zarządzaniem operacyjnym, zapewnianie rozważnych i skutecznych środków kontrolnych oraz informowanie interesariuszy o działaniach zarządczych Zarządu.

Relacje z interesariuszami

Relacje z interesariuszami

Zarząd jest świadomy swoich obowiązków w zakresie działania z myślą o sukcesie firmy z korzyścią dla jej interesariuszy. Relacje z interesariuszami pozwalają Zarządowi podejmować oparte na faktach decyzje z uwzględnieniem konsekwencji tych decyzji dla różnych grup interesariuszy.

Etyczne postępowanie

Oczekujemy od naszych pracowników oraz partnerów w całym łańcuchu dostaw przestrzegania najwyższych standardów postępowania. Nie tolerujemy nieetycznych zachowań i mamy ustalony zbiór zasad, których celem jest maksymalne ograniczenie przypadków przekupstwa, korupcji i przestępstw finansowych. Poważnie traktujemy kwestię praw człowieka i stale wzmacniamy związane z tym zasady i systemy zarządzania. Nasze polityki firmowe dotyczące etyki biznesowej, zgłaszania naruszeń, kodeksów postępowania dostawców, przeciwdziałania niewolnictwu oraz handlu ludźmi można znaleźć tutaj.

Nadzór nad ryzykiem i możliwościami

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do realizacji naszej strategii, osiągania długofalowych wartości dla akcjonariuszy i dobrego zarządzania. Zarząd ostatecznie odpowiada za ustalenie charakteru i zakresu głównych rodzajów ryzyka, jakie jest skłonny podjąć, dążąc do osiągnięcia naszych celów strategicznych. Zarząd co roku ocenia główne i nowe rodzaje ryzyka Grupy i ich potencjalny wpływ na nasze priorytety strategiczne.