Polityka prywatności

  INFORMACJA MCBRIDE O OCHRONIE PRYWATNOSCI

  1. CZYM JEST NINIEJSZA INFORMACJA?
  Ta informacja o ochronie prywatnosci opisuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje o Tobie zgodnie z Ogólnym Rozporzadzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i jakie sa Twoje prawa w zwiazku z ta informacja.

  Informacja jest wydana w imieniu spółki Robert McBride Ltd i jej spółek powiazanych. Obejmuje to McBride S.A., McBride S.A.U., McBride S.A.S, McBride S.p.A., Chemolux Germany GmbH, Chemolux S.a.r.l., Intersilesia McBride Polska Sp. Z o.o, Problanc S.A.S., Vitherm France S.A.S. oraz Danlind A/S i ma zastosowanie do ich wszystkich obecnych i byłych pracowników i wykonawców. W niniejszej informacji wszystkie te przedsiebiorstwa sa okreslone mianem "McBride."

  Zgodnie z RODO McBride jest „administratorem danych”. Oznacza to, ze jestesmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczacych przechowywania i wykorzystania Twoich danych osobowych. Zgodnie z RODO jestesmy zobowiazani przekazac Ci tresci zawarte w tej Informacji o ochronie prywatnosci, ale informacja ta nie stanowi czesc umowy o prace z toba ani innej umowy o swiadczenie usług.

  Wazne jest, aby zapoznac sie z tymi informacjami, aby wiedziec jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Mozemy równiez, w razie potrzeby, wysyłac Ci inne informacje o ochronie prywatnosci, kiedy zbieramy lub przetwarzamy konkretne informacje na Twój temat.

  Jesli nie skontaktujemy sie z Toba wczesniej, bedziemy wykorzystywac Twoje dane osobowe jedynie do celów, dla których zostały one zebrane.

  2. JAKIE INFORMACJE NA TWÓJ TEMAT MOZEMY POSIADAC?
  Dane osobowe lub informacje osobowe, to wszelkie informacje na Twój temat umozliwiajace zidentyfikowanie Ciebie. Nie obejmuja one danych anonimowych, w których twoja tozsamosc została usunieta.

  Bedziemy zbierac, przechowywac oraz uzywac nastepujacych rodzajów informacji osobowych o Tobie:

  • Dane kontaktowe, takie jak imie i nazwisko, tytuł, adresy, numery telefonów i adresy e-mail
  • Data urodzenia
  • Płec
  • Stan cywilny oraz osoby pozostajace na utrzymaniu
  • Dane osoby spokrewnionej i informacje kontaktowe w nagłych wypadkach
  • Numer ubezpieczenia społecznego
  • Dane rachunku bankowego, rejestry płac i informacje o statusie podatkowym
  • Wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, informacje dot. swiadczen i emerytury
  • Daty rozpoczecia i zakonczenia pracy
  • Miejsce zatrudnienia lub pracy
  • Kopia paszportu
  • Kopia prawa jazdy
  • Informacje dotyczace procesu rekrutacji (w tym kopie dokumentacji uprawnien do pracy, referencje i inne informacje zawarte w CV i liscie motywacyjnym lu w ramach procesu składania aplikacji)
  • Akta pracownicze (w tym nazwy stanowisk, historia zatrudnienia, godziny pracy, szkolenia i członkostwa w organizacjach zawodowych)
  • Historia odszkodowan
  • Informacje o wynikach
  • Informacje dyscyplinarne i informacje dotyczace skarg i zazalen
  • Nagrania z kamer przemysłowych i inne informacje uzyskane za pomoca srodków elektronicznych, takie jak rejestry kart elektronicznych
  • Informacje na temat korzystania z naszych systemów informacyjnych i komunikacyjnych
  • Zdjecia

  3. JAK ZBIERANE SA TWOJE DANE OSOBOWE?

  Zbieramy informacje osobowe dotyczace pracowników i wykonawców na wiele sposobów. Jednym z przykładów jest proces aplikacji i rekrutacji, w którym zbieramy informacje bezposrednio od kandydatów, a czasami od agencji zatrudnienia lub dostawców usług sprawdzania przeszłosci.

  Bedziemy takze zbierac dodatkowe informacje osobowe w trakcie Twojego zatrudnienia.

  4. DLACZEGO TWOJE DANE OSOBOWE SA ZBIERANE?

  Musimy zebrac Twoje dane osobowe w nastepujacych celach:

  1. W celu umozliwienia zarówno nam jak i Tobie wypełnienia obowiazków wynikajacych z zatrudnienia; oraz
  2. W celu zapewnienia, ze jako przedsiebiorstwo, bedziemy przestrzegac naszych zobowiazan prawnych.

  Wszystkie dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami poszczególnych krajów.

  Przykładami sytuacji, kiedy musimy uzyc tych informacji sa:

  • Podjecie decyzji zwiazanej z Twoja praca i warunkami zatrudnienia
  • Sprawdzanie, czy jestes prawnie upowazniony do pracy dla nas.
  • Płacenie Ci i, jesli jestes naszym pracownikiem, odprowadzania wszystkich naleznych podatków.
  • Zapewnianie Ci swiadczen takich jak renta, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na zycie, udogodnienia pracownicze McBride (w ramach McBride Employee Advantages), premie, honoraria i wsparcie kształcenia (w stosownych przypadkach)
  • Utrzymywanie kontaktu z Twoim funduszem emerytalnym
  • Przeprowadzanie przegladów wyników i zarzadzanie wynikami
  • Podejmowanie decyzji o Twojej pensji/wynagrodzeniu
  • Ocena kwalifikacji do konkretnej pracy
  • Gromadzenie dowodów w przypadku ewentualnych skarg lub przesłuchan dyscyplinarnych
  • Na cele edukacyjne, szkolenia i rozwój
  • Rozwiazywanie sporów prawnych z Twoim udziałem lub innych pracowników i kontrahentów, w tym zwiazanych z wypadkami przy pracy.
  • Zarzadzanie zwolnieniami chorobowymi i rozpatrywanie zdolnosci do pracy
  • Zachowanie zgodnosci z obowiazkami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
  • Aby monitorowac Twoje wykorzystanie naszych systemów informatycznych, w celu zapewnienia zgodnosci z naszymi politykami w zakresie IT.
  • Monitorowanie równych szans
  • Monitorowanie zróznicowania wynagrodzenia ze wzgledu na płec

  5. CZY MOGE ODMÓWIC PODANIA INFORMACJI OSOBOWYCH?

  Jesli nie podasz nam pewnych informacji, gdy o nie poprosimy, mozemy nie byc w stanie wypełnic naszych zobowiazan wynikajacych z Twojej umowy o prace. Na przykład, mozemy nie byc w stanie wypłacic pensji lub zapewnic, ze kazdy pracuje w sposób bezpieczny.

  6. JAK UZYWAMY TWOICH WRAZLIWYCH INFORMACJI OSOBOWYCH?.

  Oprócz rodzajów informacji wymienionych w sekcji 2, w przypadku gdy jestesmy do tego uprawnieni na mocy prawa danego kraju, mozemy równiez gromadzic, przechowywac i wykorzystywac nastepujace rodzaje wrazliwych danych osobowych:

  • Informacje o twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, orientacji seksualnej, przekonaniach politycznych
  • Przynaleznosc do zwiazków zawodowych
  • Informacje o zdrowiu, w tym wszelkie problemy zdrowotne, rejestry zdrowia i chorób
  • Dane biometryczne
  • Informacje o wyrokach skazujacych i przestepstwach w celu objecia ochrona ubezpieczeniowa lub sprawdzenia przeszłosci w przypadku nominacji na stanowisko dyrektora firmy

  Musimy miec dodatkowe uzasadnienie w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania tych informacji oraz musimy upewnic sie, ze czyniac to przestrzegamy odpowiednich polityk.

  Zgodnie z RODO mozemy przetwarzac szczególne kategorie danych osobowych w nastepujacych okolicznosciach:

  1. Jesli udzielisz nam wyraznej pisemnej zgody
  2. Jesli musimy wykonywac nasze obowiazki prawne lub korzystac z praw zwiazanych z
   zatrudnieniem
  3. Jesli informacje te sa wykorzystywane w interesie publicznym
  4. Jesli potrzebujemy tych informacji w zwiazku z roszczeniem prawnym
  5. Jesli informacje te sa juz publicznie

  W McBride, mozemy wykorzystywac wrazliwe dane osobowe w nastepujacy sposób:

  • Mozemy wykorzystywac informacje o Twojej nieobecnosci w pracy, które moga obejmowac nieobecnosc z powodu choroby lub z przyczyn rodzinnych, w celu przestrzegania prawa pracy i innych przepisów oraz w celu zarzadzania swiadczeniami.
  • Mozemy wykorzystywac informacje o stanie Twojego zdrowia fizycznego lub psychicznego lub o statusie niepełnosprawnosci, aby zapewnic zdrowe i bezpieczne warunki w miejscu pracy oraz ocenic zdolnosc do pracy i zapewnic odpowiednie dostosowanie miejsca pracy.
  • Mozemy wykorzystywac informacje na temat Twojej rasy, pochodzenia narodowego lub etnicznego, przekonan religijnych, filozoficznych lub moralnych, a takze orientacji seksualnej, aby zapewnic istotne monitorowanie i raportowanie w zakresie równych szans.
  • Mozemy wykorzystywac informacje o członkostwie w zwiazkach zawodowych do płacenia składek zwiazkowych, rejestrowania statusu pracownika chronionego i przestrzegania obowiazków wynikajacych z prawa pracy.

  Nie potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie tych wrazliwych danych osobowych, jesli jest to konieczne w celu umozliwienia nam wywiazania sie z naszych zobowiazan prawnych. Jednakze w innych okolicznosciach mozemy poprosic o pisemna zgode, jesli bedziemy musieli wykorzystac te informacje do innych celów.

  Jesli poprosimy o zgode, wyjasnimy Ci, jakich informacji potrzebujemy i dlaczego ich potrzebujemy oraz w jakich okolicznosciach zostana one wykorzystane.

  7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce wtedy, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka. Moze miec to miejsce na przykład kiedy wnioskujesz o wydanie karty kredytowej i program komputerowy ocenia Twoja zdolnosc kredytowa.

  Zgodnie z RODO mamy prawo do automatycznego podejmowania decyzji w nastepujacych okolicznosciach:

  1. Jezeli powiadomilismy Cie, ze chcemy wykorzystac Twoje dane w ten sposób i dalismy Ci 21 dni na zwrócenie sie do nas z prosba o ponowne rozpatrzenie.
  2. Tam, gdzie musimy to zrobic, aby wykonac nasza umowe z Toba i posiadamy odpowiednie srodki w celu ochrony Twoich praw.
  3. W innych ograniczonych okolicznosciach, ale tylko za Twoja wyrazna pisemna zgoda.

  Jezeli automatyczna decyzja podejmowana jest w oparciu o wrazliwe dane osobowe, musimy uzyskac Twoja wyrazna pisemna zgode lub musi ona zostac wykorzystana w interesie publicznym.

  W chwili obecnej nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, ale poinformujemy Cie na pismie, jesli sie to zmieni.

  8. PRZESYŁANIE INFORMACJI OSOBOWYCH POMIEDZY KRAJAMI

  Byc moze bedziemy musieli udostepnic Twoje dane osobom trzecim. Strony trzecie moga znajdowac sie wewnatrz UE lub poza UE.

  Obecnie udostepniamy Twoje dane osobowe nastepujacym usługodawcom zewnetrznym:

  • płace
  • zarzadzanie emeryturami
  • wypłacanie i zarzadzanie swiadczeniami
  • usługi informatyczne
  • pracownicy słuzby zdrowia
  • badania psychometryczne
  • rozwój zawodowy

  Te osoby trzecie beda podlegac takim samym obowiazkom prawnym jak my i beda musiały szanowac i chronic dane osobowe zgodnie z naszymi zasadami. Zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko z okreslonych powodów i na nasze zlecenie.

  Twoje dane osobowe bedziemy udostepniac osobom trzecim tylko wtedy, gdy bedzie to wymagane lub dozwolone przez prawo.

  Mozemy równiez udostepniac Twoje dane osobowe innym spółkom z grupy McBride dla celów:

  • Zwyczajowej sprawozdawczosci
  • Płac
  • Relokacji pracowników

  Moze to obejmowac nasze przedsiebiorstwa, które maja siedzibe poza UE w Azji i Australii. Dopilnujemy, aby przedsiebiorstwa te miały równiez odpowiednia polityke i procedury słuzace ochronie Twoich informacji osobowych.

  9. JAK DŁUGO BEDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE OSOBOWE?

  Twoje dane osobowe beda przechowywane tak długo, jak beda potrzebne, zgodnie z przepisami dotyczacymi przechowywania dokumentów obowiazujacymi w kazdym kraju, w którym prowadzimy działalnosc.

  10. JAKIE SA TWOJE PRAWA I OBOWIAZKI?

  Wazne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były prawidłowe. W zwiazku z tym prosimy o informowanie nas w przypadku zmiany danych osobowych.

  Zgodnie z RODO masz prawo:

  • Zadac dostepu, usuniecia lub poprawienia swoich danych osobowych
  • Poprosic nas o przekazanie Twoich danych osobowych innym podmiotom
  • Zgłosic sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych lub zwróc sie do nas o ograniczenie wykorzystywania Twoich danych osobowych.
  • Cofnac wszelka zgode udzielona nam na wykorzystanie Twoich danych osobowych

  Jesli chcesz zrobic jedno z powyzszych, musisz zwrócic sie do lokalnego działu HR.

  11. ZMIANY W TEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOSCI

  Mozemy zaktualizowac niniejsza Informacje o ochronie prywatnosci w dowolnym momencie, a w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian przekazemy Ci nowa Informacje o ochronie prywatnosci.

  Mozemy równiez w razie potrzeby powiadamiac Cie w inny sposób o wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

  12. PYTANIA ODNOSNIE TEJ INFORMACJI O OCHRONIE PRYWATNOSCI

  W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych niniejszej Informacji o ochronie prywatnosci, prosimy o kontakt z Działem Prawnym i Sekretariatem Spółki.